รับมอบรางวัลบริษัทเกษียณสุข

รับมอบรางวัลบริษัทเกษียณสุข ปี 2019

เนื่องจากบริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เมื่อปี 2019
ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และได้รับรางวัลเป็นระดับเหรียญเงิน “SILVER STAR” โดยผ่านหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” มีเป้าหมาย ให้พนักงานมีเงินพอใช้ในวัยเกษียณ