กิจกรรม CSR 2019 โครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

กิจกรรม CSR 2019 ณ โรงเรียน คลองเจริญราษฎร์

บริษัท สยามฟูโกกุ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน
ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วันที่ 18 กันยายน 2562