ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาองค์กร
มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

– เราจะสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านเทคนิค” ที่สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่คนทั่วโลก ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและเปี่ยมด้วยความสุข –

เพื่อความสุขของทุกคนและการเติบโตต่อเนื่องของทีม (กลุ่มย่อย) ตัวแทนพนักงานแต่ละกลุ่มวัยจะมีโอกาสได้ร่วมหารือกันว่า จะทำงานโดยยึดถือค่านิยมแบบใด และจะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ จากธุรกิจประเภทใด

  1. กลุ่มบริษัทฟูโกกุ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ปีที่ 100 ของการประกอบธุรกิจ และมุ่งมั่นเป็น “องค์กรธุรกิจชั้นนำในการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่” ซึ่งให้ความสำคัญแก่จิตวิญญาณผู้ก่อตั้งบริษัทที่ว่า “Yes, We Do!” (เราทำได้)
  2. เราจะยังคงสร้างสรรค์และมอบ “ผลิตภัณฑ์การให้บริการด้านเทคนิค” ที่สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่คนทั่วโลก ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและเปี่ยมด้วยความสุขต่อไป

จากแนวคิดทั้ง 2 ข้อข้างต้น การพยายามสร้างสรรค์คุณค่าใหม่อยู่เสมอ จึงเป็นปรัชญาองค์กรของ ฟูโกกุ กรุ๊ปจิตวิญญาณองค์กร
“Yes, We Do!”


(เรามาร่วมแรงร่วมใจ พยามยามทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันเถอะ !)

– เรามาร่วมแรงร่วมใจ และพยามยามร่วมกัน ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ความแข็งแกร่งและความสามารถใหม่ ๆ สร้างได้จากความพากเพียรพยายาม และมานะอุตสาหะ ของเราทุกคน. –

เพื่อความสุขของทุกคนและการเติบโตต่อเนื่องของทีม (กลุ่มย่อย) ตัวแทนพนักงานแต่ละกลุ่มวัยจะมีโอกาสได้ร่วมหารือกันว่า จะทำงานโดยยึดถือค่านิยมแบบใด และจะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ จากธุรกิจประเภทใดอิจิ คาวาโมโตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ให้ความใส่ใจอย่างละเอียดรอบคอบในการรับฟังความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นโดยแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด อาทิเช่น ข้อมูลที่ถูกต้อง ความรู้ และคนที่เหมาะสมกับงานโดยดึงเอาศักยภาพทุกคนออกมาใช้อย่างเต็มที่ และผ่านขั้นตอนลองผิดลองถูกอย่างต่อเนื่อง คุณอิจิไม่เคยท้อถอยหรือเลิกล้มความตั้งใจและยังคงใช้ความอุตสาหะเต็มที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคุณอิจิใช้วิธีสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างทีมและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ วิธีการผลิตใหม่ ๆ และคุณค่าใหม่ ๆ

คุณอิจิ เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและให้กำลังใจตนเองและคนรอบข้างเสมอว่า “Yes, We Do!” (เรามาร่วมแรงร่วมใจพยายามทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันเถอะ)

ประสบการณ์พัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฟูโกกุ กรุ๊ปทำให้เรารู้ซึ้งถึงความสำคัญของการแสวงหาความท้าทายอย่างไร้ขอบเขต รวมทั้ง ความกล้า ความพอใจในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนความสุขจากการได้ร่วมพัฒนาสังคมผ่านการผลิตของเรา เราจะยังคงสืบสานจิตวิญญาณนี้ให้คงอยู่ต่อไปโดยสืบทอดจากพนักงานฟูโกกุ รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และรักษาให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าวิสัยทัศน์ผู้บริหารสำหรับปี 2566
(เป้าหมายที่เรามุ่งหวังในอีก 10 ปีข้างหน้า)

ธุรกิจที่มุ่งสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากพนักงานทุกคน
ธุรกิจที่เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมโลกและพัฒนาไปพร้อมกับสังคม

เรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัท และธุรกิจที่เสริมสร้างให้พนักงานแต่ละคนมีความสุขในการสร้างสรรค์วันนี้ที่ดีกว่าและวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และเป็นบริษัทซึ่งท้าทายที่จะทำให้พนักงานเราทั้งหมดใช้ความสามารถเต็มที่ในการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ

อีกทั้งเราจะทำให้โลกใบนี้มีสิ้นค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดพลังงานและทรัพยากร และเราจะพัฒนาไปพร้อมกับสังคมผ่านกิจกรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลักสำคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรปี 2566

ขยายธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

มุ่งสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
พัฒนาเทคโนโลยีรุ่นต่อไป และ ธุรกิจใหม่ สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

ในวิสัยทัศน์ผู้บริหาร เราได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ 4 ข้อ ซึ่งเราได้ระบุการดำเนินงานต่าง ๆ ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อเสริมสร้างให้เราเป็น “ธุรกิจที่มุ่งสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากพนักงานทุกคน” และ “ธุรกิจที่เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมโลก และพัฒนาไปพร้อมกับสังคม”

อีกทั้งเรายังได้พัฒนากลยุทธ์ 3 ข้อ อันได้แก่ “ขยายธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก” “มุ่งสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น” และ “พัฒนาเทคโนโลยีรุ่นต่อไปและธุรกิจใหม่” มาใช้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินกลยุทธ์เหล่านี้ เราเชื่อว่าการ “สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข” ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้และจำเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นหลักสำคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการของเรา