นโยบายบริษัท

นโยบายบริษัท

นโยบายบริหารของ ฟูโกกุ ประจำปี 2566

นโยบายพื้นฐาน

พัฒนาบุคลากร

  • เราจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถคิด และลงมือทำอย่างจริงจังด้วยตนเอง มีทัศนคติที่กว้างไกล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง

  • ให้พนักงานทุกคน ยึดหลัก “ปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง” สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีชีวิตชีวา

สร้างพื้นฐานด้านคุณภาพให้มั่นคงแข็งแกร่ง

  • ให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานในกระบวนการของตนเองอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมาย โดยมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมโลก

  • พนักงานทุกคนจะปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปกป้องโลกของเราจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  • เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของแต่ละประเทศ และภูมิภาค ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมอื่น ๆ และดำเนินการอย่างมีจริยธรรม เพื่อการดำรงอยู่ และพัฒนาองค์กร

นโยบายประจำปี

กลุ่มฟูโกกุ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทยอดเยี่ยมที่เติบโตไปทั่วโลกโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกินความคาดหวังลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขทางสังคม และก้าวไปสู่การตระหนักถึงสังคมที่ปราศจากคาร์บอนอย่างยั่งยืน

1). สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจใหม่

  • เราจะร่วมสร้างคุณค่าใหม่กับลูกค้าของเราโดยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวมจินตนาการเข้ากับเทคโนโลยีหลักของเรา

2). เพิ่มความสามารถในการทำผลกำไรของธุรกิจปัจจุบัน

  • เราทำงานเพื่อปรับปรุงมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิตโดยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท และแผนกของเรา

3). ส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้าของพนักงาน

  • เราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้พนักงานมีประสบการณ์หลากหลาย และมีความชำนาญระดับสูง และพนักงานสามารถแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่

4). ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • เราจะส่งเสิรมกิจกรรมเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากร และพลังงานผ่านกระบวนการทั้งหมดสำหรับทุกกิจกรรมขององค์กร

1 มกราคม 2566

ทาคาชิ โอกาว่า
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟูโกกุ จำกัด