นโยบายบริษัท

นโยบายบริษัทประจำปี 2565

นโยบายบริหารของ ฟูโกกุ ประจำปี 2565

นโยบายพื้นฐาน

พัฒนาบุคลากร

  • พัฒนาบุคลากรของเราให้มีทัศนคติที่กว้างไกล โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน เพื่อให้สร้างผลการปฎิบัติงานที่ดี
  • พัฒนาขีดความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนบุคคลและองค์กร เพื่อทำความฝันของเราให้เป็นจริง

ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

  • ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ พนักงานแต่ละคนปฏิบัติตามกฏระเบียบ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

สร้างพื้นฐานด้านคุณภาพให้มั่นคงแข็งแรง

  • ให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานในกระบวนการของตนเองอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมาย โดยมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมโลก

  • พนักงานทุกคนจะปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปกป้องโลกของเราจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

นโยบายประจำปี

กลุ่มฟูโกกุ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทยอดเยี่ยมที่เติบโตไปทั่วโลกโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกินความคาดหวังของสังคม เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขทางสังคม และก้าวไปสู่การตระหนักถึงสังคมที่ปราศจากคาร์บอนอย่างยั่งยืน

1). สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจใหม่

  • เราร่วมสร้างคุณค่าใหม่กับลูกค้าของเราโดยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวมจินตนาการเข้ากับเทคโนโลยีหลักของเรา

2). เพิ่มความสามารถในการทำผลกำไรของธุรกิจที่มีอยู่

  • เราทำงานเพื่อปรับปรุงมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิตโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท และแผนกของเรา

3). ส่งเสริมความหลากหลายและความก้าวหน้าของพนักงาน

  • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่เคารพ และมีความหลากหลายซึ่งนายจ้างจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญสูงที่จะเติบโตไปด้วยกัน

4). สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ

  • เรายังคงพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เคารพสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ

5). ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • เรามุ่งมั่นที่จะลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและการใช้พลังงานผ่านกระบวนการทั้งหมดสำหรับแต่ละกิจกรรมขององค์กร

1 มกราคม 2565

ทาคาชิ โอกาว่า
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟูโกกุ จำกัด